تفاوت اول: افراد ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم. افراد فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

تفاوت دوم: افراد ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند. افراد فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

 تفاوت سوم: افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند. افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

 تفاوت چهارم: ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند. فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

تفاوت پنجم:  ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.  فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

تفاوت ششم: افراد ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند. افراد فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.

منبع : نتورک مارکتینگ رسالت |17 تفاوت در افکار افراد فقیر و ثروتمند
برچسب ها : افراد ,ثروتمند ,دارند ,فقیر ,تفاوت , تفاوت ,افراد ثروتمند ,افراد فقیر ,دارند افراد